Lausunto Sosiaali- ja terveyministeriölle: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Säteilyturvakeskuksesta