Tutkimusreferaatteja 12/2012

Lokakuu 2012: Matkapuhelintaajuinen säteily johti DNA-vaurioihin maksa- ja munuaissoluissa, kun hiiriä altistettiin päivittäin tunnin ajan huomattavasti alle nykyisten raja-arvojen suuruiselle matkapuhelimen säteilylle (tehotiheys 2,4 W/m2 ja SAR-arvo 0,6 W/kg).

Trosic I, et al. Effect of electromagnetic radiofrequency radiation on the rats’ brain, liver and kidney cells measured by comet assay. Coll Antropol. 2011 Dec;35(4):1259-64.


Lokakuu 2012: Laajassa japanilaistutkimuksessa selvitettiin matkapuhelimen käytön yhteyttä nuorten psyykkiseen terveyteen. Tutkimuksessa havaittiin, että yläkouluikäisillä nuorilla, jotka käyttivät matkapuhelinta mentyään jo vuoteeseen, oli suurempi riski huonoon psyykkiseen terveyteen sekä itsetuhoisiin ja itsemurha-ajatuksiin. Lisäksi nukkumaanmenoajan jälkeen matkapuhelinta käyttäneet nuoret nukkuivat vähemmän.

Oshima N, et al. The suicidal feelings, self-injury, and mobile phone use after lights out in adolescents. J Pediatr Psychol. 2012 Oct;37(9):1023-30.


Syyskuu 2012: Satunnaistetussa ja kontrolloidussa tutkimuksessa havaittiin, että pulssimainen sähkömagneettinen säteily lisää veri-aivoesteen läpäisevyyttä rotilla. Sen ohella havaittiin jonkin verran myös punaisten verisolujen vuotoa kudoksiin, mikä viittaa tutkijoiden mukaan lievään verisuonivaurioon. Tutkimus vahvistaa jo aiempia tutkimuksia: yhdysvaltalaiset tutkijat havaitsivat jo 1970-luvulla ja ruotsalaistutkijat vuonna 1994, että radiotaajuinen säteily heikentää aivoja suojaavaa veri-aivoestettä.

Zhang YM, et al. Altered expression of matrix metalloproteinases and tight junction proteins in rats following PEMF-induced BBB permeability change. Biomed Environ Sci. 2012 Apr;25(2):197-202.


Yhdysvaltalaistutkimuksesta kertova linkki


Ruotsalaistutkimukseen linkki


Syyskuu 2012: Hiirien aivoille aiheutui haittaa siitä, että ne altistettiin kuukauden vain kuusi minuuttia kestävälle päivittäiselle matkapuhelintaajuiselle säteilylle, joka alitti nykyiset raja-arvot. Tulokset viittasivat tutkijoiden mukaan siihen, että pitkäaikainen mikroaaltosäteily voi vaurioittaa aivojen hippokampusta. Se voi edelleen aiheuttaa kognitiivisten toimintojen häiriöitä, kuten oppimisen ja muistin heikkenemistä.

Zhao L, et al. Relationship between cognition function and hippocampus structure after long-term microwave exposure. Biomed Environ Sci. 2012 Apr;25(2):182-8.


Syyskuu 2012: Erittäin heikot magneettikentät (jopa 0,025 mikroT) vaikuttavat solujen toimintaan aiheuttamalla muutoksia ATP:ssa (solujen energianlähde) ja AMPK:ssa (solujen energia-aineenvaihdunnan säätelijä). Tulokset voivat olla hyvin merkittäviä, koska ATP:lla ja AMPK:lla on keskeinen rooli ihmisen fysiologiassa, ja ne liittyvät myös diabetekseen, syöpään ja ikääntymiseen.

Li Y, Héroux P. Extra-low-frequency magnetic fields alter cancer cells through metabolic restriction. arXiv:1209.5754, 21 Sept 2012.

Tutkimusta selitetään hyvin Microwave News -lehden artikkelissa A Unified Theory of Weak Magnetic Field Action.


Elokuu 2012: Urosrottia altistettiin matkapuhelinsäteilylle 2 tuntia päivässä 45 päivän ajan. Se johti testosteronitasojen laskuun, lisääntyneeseen kaspaasi 3 -entsyymin muodostumiseen sekä runsaampaan epämuodostuneiden siittiöiden määrään kontrolliryhmään verrattuna. Koe-eläinten paino myös laski verrattuna lumeryhmään. Tutkijat arvelivat sperman laadun heikkenemisen syyksi lisääntynyttä vapaiden radikaalien muodostumista.

Kesari KK, Behari J. Evidence for mobile phone radiation exposure effects on reproductive pattern of male rats: role of ROS. Electromagn Biol Med. 2012 Sep;31(3):213-22.


Elokuu 2012: Nuorten koe-eläinten altistaminen 16,5 GHz taajuiselle, voimakkuudeltaan heikolle mikroaaltosäteilylle johti vaikutuksiin aivosoluissa, entsyymeissä ja gliasoluissa eli hermotukisoluissa. Tutkijat katsoivat tulosten osoittavan, että vaikuttaessaan aivosolujen solukalvoilla sähkömagneettiset kentät aiheuttavat tulehdusta ja saattavat myös aiheuttaa kasvaimia.

Paulraj R, Behari J. Enzymatic alterations in developing rat brain cells exposed to a low-intensity 16.5 GHz microwave radiation. Electromagn Biol Med. 2012 Sep;31(3):233-42.


Elokuu 2012: Matkapuhelinta keskimäärin 12,5 vuotta käyttäneiden syljessä havaittiin enemmän oksidatiivista stressiä kuin matkapuhelinta käyttämättömillä.

Hamzany Y, et al. Is human saliva an indicator of the adverse health effects of using mobile phones? Antioxid Redox Signal. 2012 Oct 9.


Elokuu 2012: Matkapuhelintaajuinen säteily häiritsi veren melatoniinin ja testosteronin vuorokaudenajasta riippuvaista vaihtelua koe-eläimillä. Tulokset viittasivat lisäksi siihen, että matkapuhelinsäteilyn vaikutukset melatoniinin muodostumiseen ovat suurempia kuin testosteroniin ja että melatoniinilla on testosteronia säätelevää vaikutusta. Tutkimuksessa koe-eläimet oli altistettu säteilymäärälle, joka alitti reilusti nykyiset turvarajat.

Qin F, et al. Effects of 1800-MHz radiofrequency fields on circadian rhythm of plasma melatonin and testosterone in male rats. J Toxicol Environ Health A. 2012;75(18):1120-8.


Elokuu 2012: Oksidatiivinen stressi lisääntyi ja entsymaattinen aktiviteetti häiriintyi kiveksissä, kun hiiret altistettiin päivittäin 15, 30 tai 60 minuutiksi matkapuhelinsäteilylle, jonka määrä oli nykyiset raja-arvot alittavaa. Samassa tutkimuksessa havaittiin, että C- ja E-vitamiini vähensivät säteilyn aiheuttamaa oksidatiivista stressiä.

Al-Damegh MA. Rat testicular impairment induced by electromagnetic radiation from a conventional cellular telephone and the protective effects of the antioxidants vitamins C and E. Clinics (Sao Paulo). 2012 Jul;67(7):785-92.


Unkarilaisessa tutkimuksessa haluttiin selvittää sähkömagneettisiin kenttiin liitetyn idiopaattisen ympäristöyliherkkyyden psykofysiologista taustaa. Sen vuoksi järjestettiin provokaatiotutkimus, johon osallistui omasta mielestään sähköherkkää 29 koehenkilöä ja 40 vertailuryhmään kuuluvaa henkilöä. Sähköherkkiä koehenkilöitä pyydettiin tunnistamaan 50 Hz taajuinen ja 0,5 mT vahvuinen magneettikenttä, joka johdettiin heidän oikeaan käteensä 20 peräkkäisenä 1 minuutin jaksona. Lisäksi mitattiin sydämen syke ja sykkeen vaihtelut. Tuloksena havaittiin, että sähköherkkyydestä kärsivät kykenivät satunnaista tilastollista todennäköisyyttä useammin erottamaan signaalin toisin kuin kontrolliryhmään kuuluvat. Lisäksi sähköherkkyydestä kärsivät kykenivät tekemään päätöksen magneettikentän olemassaolosta vertailuryhmää herkemmin. Niiden jaksojen kohdalla, jolloin sähköherkkyydestä kärsivät olivat tunnistaneet oikein altistuneensa magneettikentälle, myös heidän sydämen sykkeessä ja sykevälivaihtelussa oli havaittavissa enemmän muutoksia. Tutkijat totesivatkin tutkimuksen johtopäätöksissä, että magneettikentän erottaminen saattaa olla mahdollista joillekin sähköherkille. Jossain määrin ristiriidassa omien tutkimustulostensa kanssa tutkijat totesivat lopuksi, että vaikkakin lisääntyneellä herkkyydellä voi olla osansa idiopaattisen sähköherkkyyden syntymisessä ja sen jatkumisessa, ”magneettikenttiin liitetyt oireet tuntuvat olevan pääasiassa psyykkisperäisiä”.

Köteles F, et al, Idiopathic environmental intolerance attributed to electromagnetic fields (IEI-EMF) and electrosensibility (ES) – Are they connected? Int J Hyg Environ Health. 2012 Jun 12.


Kontrolloidussa tutkimuksessa selvitettiin, mitä vaikutusta on rottien kiveksille, jos rotat altistetaan standardien mukaiselle langattomien Internet-yhteyksien käyttämälle 2.437 GHz taajuiselle radiotaajuiselle säteilylle. Tuloksena havaittiin, että säteilyä saaneiden rottien kiveksissä DNA-vaurioista kertovien aineiden määrät (8-hydroksi-2′-deoksiguanosiini ja 8-hydroksiguanosiini) olivat lisääntyneet. Lisäksi elimistön itsensä muodostamien antioksidanttien katalaasin ja glutationin tasot olivat laskeneet koeryhmässä, mikä tutkijoiden mukaan saattoi johtua radiotaajuisen säteilyn entsyymiaktiivisuutta vähentävästä vaikutuksesta. Tutkijoiden mukaan tulokset herättävät kysymyksiä Wlan-reitittimien turvallisuudesta kasvuiässä oleville organismeille, millä saattaa olla vaikutusta hedelmällisyyteen ja kivesten itusoluihin.

Atasoy HI, et al. Immunohistopathologic demonstration of deleterious effects on growing rat testes of radiofrequency waves emitted from conventional Wi-Fi devices. J Pediatr Urol. 2012 Mar 30.


Lumekontrolloidussa tutkimuksessa, johon osallistui 30 tervettä miestä, tutkittiin 900 MHz radiotaajuisen pulssimoduloidun säteilyn vaikutusta aivosähkökäyrään. Tutkimus jakautui siten, että tutkittavat altistettiin viikoittain joko 900 MHz taajuiselle 14 Hz, 217 Hz tai lumeryhmään. Koehenkilöiden altistuessa 14 Hz pulssimoduloidulle taajuudelle havaittiin, että EEG voimistui NREM-unen toisen jakson toimintapyrähdysten aikana. Samanlaista voimistumista tapahtui myös 217 Hz pulssimoduloidulla taajuudella, mutta tämä tulos oli tilastollisesti ei-merkitsevä. Lisäksi vaikutuksissa havaittiin runsaasti yksilöllistä vaihtelua. Tutkijat totesivat tulosten tarjoavan lisää näyttöä siitä, että pulssimoduloitu radiotaajuinen säteily voi vaikuttaa aivojen fysiologiaan.

Schmid MR, et al. Sleep EEG alterations: effects of different pulse-modulated radio frequency electromagnetic fields.J Sleep Res. 2012 Feb;21(1):50-8.


Uusi yhdysvaltalainen raportti Heads They Win, Tails We Lose kertoo, miten suuret yhtiöt käyttävät tiedettä edistääkseen liittovaltiotasolla omia intressejään. Raportti kirjaa lukuisia tapoja, joilla yhtiöt vaikuttavat tiedettä ja politiikkaa ohjaaviin prosesseihin. Yhtiöt esimerkiksi korruptoivat tiedettä tukahduttamalla tutkimusta, manipuloimalla tutkimusasetelmia ja julkaisemalla valikoivasti intresseihinsä sopivia tutkimuksia. Ne myös vaikuttavat yleiseen mielipiteeseen väheksymällä näyttöä haitoista, panettelemalla tiedemiehiä ja ruokkimalla tiedotusvälineitä asenteellisilla uutisilla.

Grifo F, et al. Heads they win, tails we lose. How corporations corrupt science at the public’s expense. UCS Publications. February 2012.


Kontrolloidussa tutkimuksessa selvitettiin GSM-puhelimien käyttämän 1,8 GHz radiotaajuisen säteilyn ja valkosipuliuutteen vaikutuksia rotilla. Ensimmäisessä ryhmässä ne altistettiin pelkästään tämäntaajuiselle 0.4 W/kg SAR-arvon säteilylle kolmen viikon ajan tunnin ajan päivittäin. Toisessa ryhmässä rotat saivat säteilyaltistuksen lisäksi valkosipuliuutetta ja kolmas ryhmä toimi verrokkiryhmänä. Tuloksena havaittiin, että radiotaajuinen säteily lisäsi proteiinien hapettumista aivokudoksessa verrokkiryhmään verrattuna. Valkosipuliuute vähensi selvästi tätä proteiinien hapettumista.

Avci B, et al. Oxidative stress induced by 1.8 GHz radio frequency electromagnetic radiation and effects of garlic extract in rats. Int J Radiat Biol. 2012 Nov;88(11):799-805.